Allt du behöver veta om preferensaktier

Preferensaktier

Preferensaktier är aktier där utdelningsnivån är bestämd på förhand och ger ägaren företräde vid utdelning framför ägare av stamaktier – det vill säga “vanliga aktier”.

I den här artikeln förklaras vad en preferensaktie är, vad det finns för för- respektive nackdelar för dig som småsparare att investera i preferensaktier och varför ett bolag väljer att ge ur “preffar”.

  • Lästid: ca 15 min

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier beskrivs ofta som en blandning av aktier och obligationer.

Likheten med aktier ligger i att de pengar preferensaktierna leder till när de skapas räknas till bolagets egna kapital.

Preferensaktier ger även ägaren rösträtt.

Däremot liknar de obligationer på så vis att de vanligtvis ger en på förhand bestämd utdelning till aktieägarna.

Preferensaktier är dock rent juridiskt en aktie och räknas i bolagets balansräkning som eget aktiekapital.

Bolag har relativt fria tyglar när villkoren för preferensaktien anges. Därför är det viktigt att du läser på kring den specifika preferensaktie du intresserar dig av.

Generellt gäller dock följande för svenska preferensaktier:

  • Ägaren av en preferensaktie är lovad en på förhand bestämd utdelning, innan någon utdelning ges till stamaktieägare
  • Om bolaget inte har råd att betala ut någon utdelning till ägarna av preferensaktier bunkras “utdelningsskulden” upp för att betalas ut vid ett senare tillfälle
  • Preferensaktier ges ut med en inlösenkurs, det vill säga en på förhand angiven aktiekurs där bolaget har rätt att köpa tillbaka preferensaktierna
  • En preferensaktie berättigar vanligtvis till mindre andel rösträtt än en A-aktie
  • Vid likvidering eller konkurs har ägare av preferensaktier förtur framför stamaktieägare till eventuella utbetalningar
Klicka för att läsa villkoren för Akelius preferensaktier
2014 emitterade bostadsföretaget Akelius preferensaktier. Så här sammanfattas några av de viktigaste punkterna i prospektet.

Aktien ger rätt till årlig utdelning om 20 kronor, fördelat på fyra utbetalningar per år. Priset per aktie vid emitteringen var 320 kronor per aktie.

Inlösenkurs under de första fem åren är 375 kronor. Under år fem till tio är inlösenkursen 345 kronor. Från och med den tionde årsdagen är inlösenkursen 320 kronor, det vill säga samma pris som de gavs ut för

En preferensaktie berättigar en tiondels röst.

Fördelar och risker med att äga preferensaktier

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med att ha preferensaktier i sin portfölj.

Innan du beslutar dig för att ta investera i preffar bör du fundera över dessa och läs noga på kring vilka villkor som gäller för de preferensaktier du intresserar dig för.

Fördelar

Många småsparare uppskattar att aktierna i ens portfölj leder till utbetalningar i faktiska kronor och ören.

Det är pengar som kan återinvesteras och på så vis byggs ens innehav upp på sikt där pengar leder till mer pengar.

Den stora lockelsen i att äga preferensaktier ligger i därför i den ofta höga och förutbestämda utdelningen.

Detta är också anledningen till att preferensaktier blivit ett allt mer populärt aktieslag de senaste åren. I och med det låga ränteläget söker många defensiva småsparare relativt säkra investeringar med högre ränta än som ges i räntefonder eller på sparkonton.

Är det löpande utdelning och är du defensiv i dina investeringar kan därför en andel preferensaktier vara ett välkommet tillskott i din portfölj.

Risker

Nackdelarna – eller riskerna – med preferensaktier är något att verkligen ta i beaktning när du botaniserar bland potentiella bolag att investera i.

Du går miste om kursutveckling och eventuell höjd utdelning

Preferensaktiers kursutveckling är vanligtvis relativt modest.

Vanligtvis handlas preffar runt belopp som angivits som inlösenkurs och kostnaden per aktie sjunker ofta i takt med att lägre inlösenkurser närmar sig.

Går bolaget bra är därför “risken” att du går miste om en positiv kursutveckling som stamaktieägarna tar del av.

Välskötta bolag tenderar även att på sikt höja utdelningen löpande.

Eftersom utdelningen är bestämd på förhand när det kommer till preferensaktier innebär det att du även riskerar att gå miste om en höjd utvecklingskurva.

Inlösen av preferensaktier

När preferensaktien emitteras görs det alltså med en inlösenskurs. Inlösenskursen är en på förhand bestämd kurs där bolaget har rätt att köpa tillbaka sina aktier.

Risken är att du har betalat med för dina aktier än vad inlösenkursen står i när bolaget bestämmer sig för att köpa tillbaka aktierna. Då har du förlorat delar av ditt investerade kapital.

Har du inte hunnit få några större utdelningar finns det alltså en risk att du går back på din investering om du inte följer nyheter om bolaget och hinner sälja av ditt innehav innan aktierna löses in.

Risk att bolaget inte har råd att betala ut din utdelning

Risken att ett bolag inte har råd att betala utdelningen är något du givetvis behöver ta i beaktning när du väljer vilket bolag du ska investera i.

Detta gäller såklart alla aktieslag, men det det kan lätt glömmas bort när det kommer till just preferensaktier där utdelningen ibland missuppfattas som garanterad.

Skräckexemplet är Eniro som inte har betalat ut någon utdelning alls de senaste åren. Bolaget har inte haft någon utdelning alls de senaste åren och i skrivande stund är hela Eniros framtid tämligen osäker. Det har lett både till fallande kurs på preferensakiten och en osäkerhet i vad som faktiskt kommer ske med aktien de närmsta åren.

Därför är det naturligtvis som alltid viktigt att du väljer att investera i preferensaktier utgivna av bolag som faktiskt går bra.

Varför emitterar ett bolag preferensaktier?

För ett bolag finns det framförallt tre fördelar med att ge ut preferensaktier istället för att ta lån, ge ut företagsobligationer eller emittera fler stamaktier.

För det första räknas preferensaktier som eget kapital. Företagsobligationer och lån räknas som skulder. Genom att emittera preferensaktier får ett bolag tillgång till kapital som förbättrar nyckeltalen och sänker belåningsgraden, vilket är en fördel redovisningstekniskt.

För det andra finns det – till skillnad från lån och obligationer – ingen förutbestämd förfallodag. På så vis kan emitterade preferensaktier ses som ett “evigt lån” som kan betalas tillbaka när bolaget vill, det vill säga när bolaget löser in aktierna.

För det tredje finns just möjligheten att lösa in aktierna. På så vis kan grundare eller majoritetsägare på sikt relativt enkelt “köpa tillbaka” sitt inflytande över bolaget till ett förutbestämt pris.

Detta inlägg uppdaterades senast oktober 20, 2021.